Zapomenutý patron hutníků a kovářů - st. Arahut

Dostala se nám do rukou zajímavá kniha skupiny autorů "An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity", ve které jsme narazili na zmínku o zapomenutém patronovi hutníků a kovářů St. Arahutovi.
Svatý Arahut, v pramenech tedy jako st. Arahut nebo též sv. Arach patří mezi svaté, uctívané po nějakou dobu v druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu, aby upadli postupně v zapomnění. St. Arahut pocházel podle pověsti z blízkého východu, snad z Anatolie (dnešního Turecka). Je mu přikládána zázračná schopnost měnit kámen v železo. Díky tomu se stal prvním patronem všech hutníků a kovářů. Kult se do dnešního dne nedochoval snad i díky aktivním zásahům ze strany církevních autorit, protože mohl být ztotožňován se starým pohanským božstvem Svarogem (praslovansky Svarogъ, též Svaroh), který byl též někdy identifikován s Héfaistem. Všimněte si podobnosti obou jmen, zejména ve verzi (Sv. Arach x Svaroh). Ve vrcholně středověkých pramenech již sv. Arahut nevyskytuje. Konečně, dle současné "evidence" nepatří mezi svaté ani podle římsko-katolické ani pravoslavné tradice.
K původu kultu cítíme nutnost poznamenat, že se může jednat i o raně středověkou fikci. Jméno Arahut známe též ze starozákonní knihy Esdráš (2.5), dnes je jméno v této podobě zachováno v albánském překladu Bible Svaté.
Jest zajímavé, že v maorijské mythologii jest nějaká Arahuta, dcera Tāwhakiho a Tangotango. Souvislost zde však nepředpokládáme.

Odkazy:
An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity
Svarog - Wikipedie
Biblický jmenovec Arahut
Arahuta v Maorijské mythologii

st. Arahut