Tavby 2012

Tavby 2012

 • 18.4.2012 Nákup keramické hlíny v Pávek Keramika 450kg – DL šamotová hlína
 • 28.4.2012 Vyčištěny základu pecí č.3 a č.4. Pec č.3 vystavěna do bunkru při spotřebě 130 kg DL
  hlíny. Výška pece 850 mm, největší průměr šachty v úrovni dyzny 350 mm.
  Pec č. 1 byla pouze vyspravena v rámci natáčení dokumentu speleologicé společnosti.
 • 5.5.2012 Vystavěna pec č. 4. Spotřeba DL hlíny 100 kg. Výška 850 mm rozměry největšího průřezu
  330 mm x 350 mm
  Pec č.3 je po týdnu na povrchu oschlá a od 15:00 je dosoušena volným ohněm.
  Pražení hematitové rudy: 150 kg proloženo ve třech vrstvách mezi poleny. Pražení od
  10:00 do 14:00 potom ponecháno dohořívat a pozvolna chladnout.
  Palice na kování houby z živého stromu. Průměr 140 mm x 300 mm, násada 32 mm x 150
  mm. Hmotnost palice cca 3.8 kg.
 • 6.5.2012 Čištění pec č. 2. Při čištění pece bylo preparováno a vyfoceno dno nístěje s vyleptanou
  prohlubí miskovitého tvaru protaženou do výpusti a potaženou tenkou vrstvou
  zestruskovatělého výmazu (reakce strusky a výmazu). Průměr prohlubně 200 mm,
  největší hloubka 50 mm. Prohlubeň má pravidelný hladký tvar.
 • 7.5.2012 Pec č.2 dostavěna pouze do úrovně hrudi (zaklenutí nad dyznovým panelem).
  Sušení pec č.3 intenzivním ohněm; pec č.4 slabým ohněm; pec č. 2 jen přehřáto
  krátkodobým vložením ohně
 • 8.5.2012 Pokračuje sušení všech pecí, příprava vsázky – drcení uhlí a rudy.

Současně s přípravou metalurgických experimentů probíhá výpal dřevěného uhlí vedený Ing. Jiřím
Kaderou.
Pozn. V číslování drobná diskrepance – tavba č.4 vyla přeskočena.
Experimentům jsou přítomni průběžně PhDr. Jiří Merta, Mgr. Ondřej Merta; Ing. Jiří Kadera; Mgr.
Dominik Talla; Inspekci provedla PhDr. Věra Souchopová; nepravidelná účast Archaia Brno a rodina
Kmoškova, jejíž členové se podíleli i na provedení experimentální tavby a RnDr. Lenka Měřimíra
Grycová, které vedla dokumentaci části taveb

Standardní postup tavby

Byl použit již ověřený postup tavby charakterizované 3 základními fázemi.
V první fázi je pec zazděna dyznovým štítkem, napojena na zdroj větru a zapálena s odkrytým
odpichovým otvorem vhozením několika žhavých uhlíků. Postupně je přidáváno dřevěné uhlí nejprvě
ve větších kouscích a pomalu, tak aby se rovnoměrně prohřála nístěj pece. Po dosažení úrovně nad
dyznou je možno plnit pec již rychleji a současně se také uzavírá odpichový otvor zasypáním
dřevěným uhlím a překrytím zásypem z písku. Dosažením úplného zaplnění pece je započata druhá
část první fáze a to vyhřátí pece na provozní teplotu, která spočívá v provozu pece jen s dřevěným
uhlím po dobu cca 1 hod.
Druhá fáze – rovnoměrné přisazování – udržování pece zaplněné po kychtu vsázkou složenou z
dřevěného uhlí a drcené rudy v hmotnostním poměru 1:1.
Třetí fáze – dohořívání – provádíme v krátké verzi, kdy je ukončeno vsázení železné rudy a pokračuje
několik vsázek dřevěného uhlí a je ukončeno vyhořením na úroveň zaklenutí pracovního otvoru.
Tavba je ukončena vylomením výtěžku pracovním otvorem a kováním palicí na špalku.

Suroviny

Použita byla kombinace nakoupené hematitové rudy a limonitové rudy získané sběrem v okolí obcí
Mokrá a Podolí na jižním okraji Moravského krasu.

J-12-01

9.5.2012 – pec č.3
Zapálení 10:15
Pec zaplněna 11:15
Předehřev 11:15 – 12:36 celkem 7 kg dřevěného uhlí
Kychtové plyny zapáleny 11:42
Rovnoměrné přisazování 12:36 – 18:38 (cca 6hod) celkem 20kg dřevěného uhlí, 13,5 kg hematit
(páskovaná ruda), 6,5 limonit (Kos 05/11 – sběr dolovací prostor Mokrá)
Odpichy:
14:02 po 6,5 kg rudy – malé množství, na dně ozorován tuhý koláč o mocnosti cca 2cm
15:37 po 11,5 kg rudy – 1,4 kg strusky
17:25 po 16,5 kg rudy – 2,7 kg celistvý koláč strusky
19:40 před vylomením
19:42 konec dmýchání větru
Výsledek naseknutý polotovar 2,94 kg

J-12-02

10.5.2012 – pec č.4
9:15 – zapáleno dřevo v peci
9:20 – zazdění štítku s dyznou
10:45 – vítr volně na štítek z ¾ m
11:00 – předehřev dřevem vloženým šachtou, štípaná polena cca 35 cm pod kychtu
11:30 – přiložení uhlí zapojení dmychadla na dyznu
11:38 – zasypání štítku – uhlí a písek
12:05 – uhlí v ½ šachty
12:12 – zaplněna šachta
12:20 – zapálení kychtových plynů
12:30 – 20:23 rovnoměrné přisazování, celkem 7:53 hod, 21 kg dřevěného uhlí, 21 kg ruda míchaná
1/1 hematit a limonit a malé množství starých strusek s drobky železa (do 1 kg)
Odpichy:
14:35 po 7 kg - malé množství
16:35 po 11:5 kg
18:21 po 16:5 kg
18:48 po 17,5 kg – koláč
21:20 - konec přisazování
22:30 - odpich před otevřením
22:45 – vylomení pece
Výsledek – hrouda kovaná 2,56 kg
Pozn.: (tavba provedena v mé nepřítomnosti Merta + Merta)

J-12-03

11.5.2012 – pec č.3
9:00 – standardní zazdění a zapálení
10:00 – pec zaplněna při předehřevu a spotřebě cca 20 kg dřevěného uhlí (bílý dým – vlhčí komerční
uhlí)
10:04 – 11:26 – předehřev, 1:22 h, celkem 5,5 kg dřevěného uhlí
10:37 – zapálení kychtových plynů
11:29 – 17:25 – rovnoměrné přisazování strusky + hematitová ruda + směs limonitů Mokrá-Horákov
(kos 11/05) a Podolí 12, celkem 18,5 kg rudy, 18 kg dřevěného uhlí
Odpichy:
12:55 po 6 kg, velmi malé množství, otvor čistý
14:15 po 11 kg, slabý odpich, struska klesá z úrovně dyzny, pec „chrochtá“
15:45 po15 kg, standardní odpich hučení od dyzny zmizelo
19:30 před vylomením
Kování 1x
Výhřev ve snížené peci
Překování a pokus o naseknutí
výsledek 2,96 kg hrouda kovaná

J-12-05

12.5.2012 – pec č.3 – ZRUŠENO pro nepřízeň počasí

J-12-06

12.5.2012 – pec č.1 DEMONSTRACE
Tavba vedena s ručním měchem, na tavbě se podílí rodina Kmoškova – start tavby, zazdění a zapálení
realizují v souběhu s tavbou č.5, která byla následně zastavena pro nepřízeň počasí – v malém
prostoru přístřešku nebyl dostatek místa pro manipulaci s materiálem na dvě tavby.
9:30 – počátek předehřevu a plnění pece
10:12 – zaplněna šachta – pomalé dmýchání předehřev při spotřebě cca 17 kg uhlí
10:12 - 11:28 předehřev
11:28 – 16:14 rovnoměrné přisazování 4:14 h, 17 kg rudné vsázky – hematit + limonit 2:1
Odpichy:
13:30 - po 8 kg malé množství
14:35 – po 12,5 kg velý slitek vevnitř, malé množství teče
Výsledek několik menších kusů, které se při pokusu o kování drtily

J-12-07

21.9.2012 – pec č.3
Pec drobně opravena den předem
10:00 - pec zazděna za vhka a zapálena vhozením několika žhavých uhlíků, od této chvíle pod větrem
12:20 – 12:40 – pec zaplněna nejprve většími kusy dřevěného uhlí
12:40 pec zaplněna
12:45 – 14:00 předehřev, 1:15 h, 9kg dřevěného uhlí
14:06 – 17:50 rovnoměrné přisazování, 3:44 h, 20 kg rudy – 10 kg hematit, 8 kg limonit, 2 kg staré
strusky a drť
Odpichy:
15:14 po 7 kg, struska tekutá, v nístěji cca 2 cm koláč tuhý
16:21 po 12 kg
17:03 po 17 kg
V průběhu tavby došlo k výpadku el proudu 17:20, 17:20
Před vylomením poslední odpich, kus ležel v nístěji velmi nízko, na špalku se při kování rozpadal,
železa cca 2,2 kg ve zlomcích.
Na dyzně výrazný chobotovitý nálep, který prodlužoval dyznu směrem dolů

J-12-08

22.9.2012 – pec č.3
Měch jednoruční jednomužný měřena přibližná frekvence 45 min-1
10:30 zazděno
11:57 pec zaplněna
12:19 – 12:55 - vsázky předehřevu
13:20 – 17:41 – rovnoměrné vsázky rudy, 4,5kg hematit, 4,5 limonit (Podolí 12)
Odpichy 16:14 – malé množství strusky
Čištění dyzny protažením čerstvého prutu – umožňuje volné spojení mezi měchem a dyznou
Kus vyjmut z pece, horší kvalita, drolivý
8 hod dmýchání jedním člověkem s minimálními nutnými přestávkami je možné bez obtíží.